Playa Blanca®

  • Varietal Denomination

    ‘Esm R090’

  • Productivity

    115 stems/m2/year

  • Stem Length

    60 – 80 cm